Notariusz - Częstochowa

Czynności notarialne

Czynności notarialnych notariusz dokonuje w Kancelarii Notarialnej.
Czynność notarialna może być dokonana także w innym miejscu, jeżeli przemawia za tym charakter czynności lub szczególne okoliczności.


Notariusz dokonuje czynności notarialnych na podstawie ustawy z dnia 14 lutego 1991 roku Prawo o notariacie (j.t. Dz.U. z 2014 roku, poz.164), tj.:
1) sporządza akty notarialne;
1a) sporządza akty poświadczenia dziedziczenia;
1b) podejmuje czynności dotyczące europejskiego poświadczenia spadkowego;
2) sporządza poświadczenia;
3) doręcza oświadczenia;
4) spisuje protokoły;
5) sporządza protesty weksli i czeków;
6) przyjmuje na przechowanie pieniądze, papiery wartościowe, dokumenty, dane na informatycznym nośniku danych, o którym mowa w przepisach o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne;
7) sporządza wypisy, odpisy i wyciągi dokumentów;
8) sporządza, na żądanie stron, projekty aktów, oświadczeń i innych dokumentów;
8a) składa wnioski o wpis w księdze wieczystej wraz z dokumentami stanowiącymi podstawę wpisu w księdze wieczystej;
9) sporządza inne czynności wynikające z odrębnych przepisów.
Czynności notarialne polegające na poświadczaniu zgodności odpisu, wyciągu lub kopii z okazanym oryginałem, daty okazania dokumentów, daty pozostawania osoby przy życiu oraz własnoręczności podpisów dokonywane są na bieżąco.
Pozostałe czynności notarialne dokonywane są po uprzednim telefonicznym, elektronicznym lub osobistym uzgodnieniu ich terminów.

Kancelaria zachęca do kontaktu z pracownikami w celu omówienia szczegółów czynności, jej formy oraz wymaganych dokumentów.

Informacje o kancelarii

Przydatne informacje o kancelarii notarialnej w Częstochowie - notariusz Marzena Gębka

Więcej